Nhật ký đối ngoại tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2018 (24/08/2018)

I. ĐOÀN RA: Trong tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm 2018 có 71 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 25 lượt sử dụng ngân sách tỉnh, 10 lượt kinh phí do nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh trài trợ, 36 lượt tự túc kinh phí

NHẬT KÝ ĐỐI NGOẠI TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 04 NĂM 2018 (27/06/2018)

I. ĐOÀN RA TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 04/2018: Từ tháng 01 đến tháng 04/2018 có 32 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 22 lượt sử dụng ngân sách tỉnh, 01 lượt kình phí do đơn vị ngoài tài trợ, 09 lượt tự túc kinh phí.

NHẬT KÝ ĐỐI NGOẠI THÁNG 11 VÀ THÁNG 12 NĂM 2017 (03/01/2018)

I. ĐOÀN RA Trong tháng 11 và tháng 12/2017 có 7 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 02 lượt kinh phí do nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh tài trợ; 05 lượt tự túc kinh phí

NHẬT KÝ ĐỐI NGOẠI THÁNG 4/2017 (10/05/2017)

I. ĐOÀN RA: Trong tháng 4/2017 có 10 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 03 lượt do nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh trài trợ, 07lượt tự túc kinh phí.

NHẬT KÝ ĐỐI NGOẠI THÁNG 3 NĂM 2017 (10/04/2017)

I. ĐOÀN RA Trong tháng 3/2017 có 20 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 09 lượt sử ngân sách tỉnh, 08 lượt do nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh trài trợ, 03 lượt tự túc kinh phí.
Các tin đã đưa ngày: