NHẬT KÝ ĐỐI NGOẠI THÁNG 4/2017 (10/05/2017)

I. ĐOÀN RA: Trong tháng 4/2017 có 10 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 03 lượt do nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh trài trợ, 07lượt tự túc kinh phí.

NHẬT KÝ ĐỐI NGOẠI THÁNG 3 NĂM 2017 (10/04/2017)

I. ĐOÀN RA Trong tháng 3/2017 có 20 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 09 lượt sử ngân sách tỉnh, 08 lượt do nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh trài trợ, 03 lượt tự túc kinh phí.

NHẬT KÝ ĐỐI NGOẠI THÁNG 01 & 02 NĂM 2017 (02/03/2017)

I. ĐOÀN RA Trong tháng 01& 02/2017 có 02 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 01 lượt sử dụng ngân sách tỉnh, 01 lượt tự túc kinh phí.

Nhật ký đối ngoại tháng 12/2016 (05/01/2017)

I. ĐOÀN RA: Trong tháng 12/2016 có 10 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 04 lượt sử ngân sách tỉnh, 02 lượt kinh phí do nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh tài trợ, 04 lượt tự túc kinh phí.

Nhật ký đối ngoại tháng 11/2016 (02/12/2016)

I. ĐOÀN RA: Trong tháng 11/2016 có 23 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 10 lượt sử ngân sách tỉnh, 07 lượt kinh phí do nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh tài trợ, 06 lượt tự túc kinh phí.
Các tin đã đưa ngày: