Nhật ký đối ngoại tháng 3/2013 (08/05/2013)

I. ĐOÀN VÀO

Nhật kí đối ngoại tháng 10&11/2012 (16/12/2012)

1. Đoàn vào: Trong tháng 10&11 có 16 đoàn vào gồm:

Nhật ký đối ngoại tháng 9 năm 2012 (14/10/2012)

I. Đoàn vào Trong tháng 9 có 12 đoàn vào gồm:

Nhật ký đối ngoại tháng 8 năm 2012 (06/09/2012)

Trong tháng 8/2012 có 07 đoàn vào:

Nhật ký đối ngoại tháng 7 năm 2012 (06/09/2012)

Trong tháng 7/2012 có 06 đoàn vào gồm:

Nhật ký đối ngoại tháng 6 năm 2012 (10/07/2012)

1. Đoàn vào: Trong tháng 6 có 09 đoàn vào gồm:

Nhật ký đối ngoại tháng 5 năm 2012 (13/06/2012)

I. Đoàn vào: Trong tháng 5/2012 có 04 đoàn vào gồm:
Các tin đã đưa ngày: