Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc: ba năm một chặng đường

16/12/2012

Cách đây 62 năm, ngày 17/11/1950 tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khẳng định nguyện vọng tha thiết vì hoà bình của nhân dân Việt Nam và xác định nhiệm vụ cao cả của nhân dân ta trong việc bảo vệ hòa bình thế giới. Đồng thời Người đã chỉ đạo việc thành lập Uỷ ban bảo vệ hoà bình thế giới - Tổ chức đối ngoại nhân dân đầu tiên của nhà nước Việt Nam. Ngày 19/11/1950, thực hiện chỉ đạo của Bác, Đại hội thành lập Uỷ ban bảo vệ hoà bình thế giới của Việt Nam đã được tổ chức trang trọng tại thôn Roòng Khai, xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên dưới sự chủ trì của đồng chí Tôn Đức Thắng. Từ đó, ngày 17/11 hàng năm trở thành ngày truyền thống của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Trong 62 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khai sinh ra nền ngoại giao hiện đại Việt Nam - ngoại giao nhân dân đã góp phần hình thành mặt trận nhân dân thế giới rộng rãi chưa từng có để đoàn kết, ủng hộ nhân dân Việt Nam; góp phần quan trọng vào thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cũng như trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước.

Khi đất nước bước vào thời kỳ mở cửa, Đảng ta với tư duy mới đã đổi mới chính sách đối ngoại và tạo ra sự đột phá cho các lực lượng làm công tác đối ngoại. Lần đầu tiên Đảng ta ghi rõ trong trong văn kiện Nghị quyết TW 3 khoá VII về đối ngoại: “mở rộng và đổi mới hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm giữ vững hoà bình, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc”. Chỉ thị 44-CT/TW ngày 20/9/1994 của Ban Bí thư TW khoá VII cũng chỉ rõ “công tác đối ngoại nhân dân là một bộ phận cấu thành của công tác đối ngoại chung của nước ta”. Nghị quyết Đại hội IX của Đảng nhấn mạnh: “mở rộng hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường quan hệ đa phương và song phương với các tổ chức PCP quốc gia và quốc tế góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân ta với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới”. Nghị quyết Đại hội X đề ra nhiệm vụ: “phát triển công tác đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”. Tăng cường vận động viện trợ và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức PCPNN để phát triển kinh tế - xã hội”.

Trong xu thế hội nhập và phát triển của các quốc gia, Việt Nam muốn là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Chính vì vậy, công tác đối ngoại nhân dân ngày càng có vai trò, vị trí quan trọng trong việc tham gia thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại chung, góp phần vào việc tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, bảo vệ lợi ích và củng cố, tô thắm hình ảnh, vị thế quốc tế của Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm gần đây Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và đặc biệt là nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã, đang và sẽ làm hết sức mình để thể hiện mong muốn hội nhập và phát triển ấy.

Tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập ngày 01/01/1997 trong điều kiện còn nhiều khó khăn của một địa phương có xuất phát điểm thấp về kinh tế - xã hội, tuy nhiên với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, sau 15 năm phấn đấu, xây dựng và phát triển, nền kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc. Trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động đối ngoại nói chung và hoạt động đối ngoại nhân dân nói riêng đã có những đóng góp thiết thực, quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh.

Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời đứng trước yêu cầu hội nhập quốc tế của mỗi địa phương; ngay sau khi thành lập Sở Ngoại vụ, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh đã giao cho Sở Ngoại vụ chủ động làm việc, xin ý kiến Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam để sớm thành lập Hội Hữu nghị với nhân dân các nước trên thế giới tỉnh Vĩnh Phúc - Tổ chức hoạt động trên lĩnh vực đối ngoại nhân dân của địa phương.

Được sự đồng ý của Ban Bí thư TW Đảng, Bộ Ngoại giao, Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo việc thành lập Hội. Ngày 16/12/2009, tại thành phố Vĩnh Yên đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất nhiệm kỳ 2009 - 2014 theo Quyết định số 3821/QĐ-CT ngày 30/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2009 – 2014. Đến ngày 16/8/2011 Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2071/QĐ-CT về việc đổi tên Hội Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc thành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (gọi tắt là Liên hiệp hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc) và phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc.

Liên hiệp hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc chính thức trở thành tổ chức thành viên thứ 88 của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam. Liên hiệp hữu nghị tỉnh là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc với nhân dân các nước trên thế giới, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân ở nước ngoài. Liên hiệp hoạt động có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi theo Điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Sau 3 năm hoạt động, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã không ngừng phát triển và tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả cao. Liên hiệp đã tích cực và chủ động trong các hoạt động đối ngoại của tỉnh, tổ chức đón tiếp và làm việc với các đoàn Đại sứ, Hội Hữu nghị nước ngoài, các đoàn khách nước ngoài như: CHDCND Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Israel, Uzbeikistan, Cuba, Italia, Pháp; Đoàn Đảng XHCN Malaysia; Đoàn nhà báo Nê-pan; Đoàn Hội đồng tăng cường hoà bình hữu nghị Việt - Nhật (JVPF); Đoàn công dân Campuchia, Đoàn lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam, v.v...Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá như giao lưu văn hoá Việt - Nhật, Việt - Hàn. Liên hiệp hữu nghị tỉnh luôn đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước có mối quan hệ truyền thống như các tỉnh phía Bắc của nước bạn Lào: Luông Nậm Thà, U Đôm Xay, Phông Xa Lỳ, Luông Pha Băng; tỉnh Chungcheongbuk-do - Hàn Quốc…Bên cạnh đó, để phát triển hơn nữa hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh và tìm hiểu về hoạt động đối ngoại nhân dân của các nước trên thế giới, Liên hiệp đã phối hợp tham gia với các đoàn đi công tác nước ngoài theo kênh đối ngoại nhân dân tại CHDCND Lào, Đài Loan - Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Ấn Độ.

Về công tác viện trợ phi chính phủ, Liên hiệp giữ vai trò làm đầu mối trong công tác phát triển quan hệ, vận động và điều phối viện trợ của các tổ chức hòa bình, đoàn kết hữu nghị, các tổ chức phi chính phủ và cá nhân ở nước ngoài: (Trong năm 2010, Liên hiệp đã làm việc với 17 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến thăm và hoạt động tại tỉnh Vĩnh Phúc. Số các chương trình dự án đang triển khai là 15 dự án/32 dự án cam kết, các dự án này tập trung vào các địa bàn vùng miền núi như: Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo và Sông Lô trên các lĩnh vực như y tế, giáo dục và nông nghiệp. Tổng giá trị viện trợ cam kết năm 2010 đạt hơn 2 triệu USD; giá trị thực hiện giải ngân là trên 1,8 triệu USD (tăng gấp 2 lần so với năm 2009). Năm 2011, tổng giá trị cam kết đạt 2.546.375 USD; giá trị thực hiện giải ngân là 2.429.404 USD. Năm 2012, tính đến tháng 9/2012 Liên hiệp đã thu hút viện trợ được tổng giá trị cam kết là 2,5 triệu USD, giá trị giải ngân là gần 2,2 triệu USD). Trên địa bàn tỉnh hiện nay đã có một số tổ chức đang trong quá trình khảo sát nhu cầu viện trợ mà tập trung chủ yếu vào các địa bàn, vùng miền núi của tỉnh.

Hiện nay, Liên hiệp hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc luôn đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước Trung Quốc, Lào, Hàn Quốc và đang tiến hành xúc tiến quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước Nhật, Nga, Pháp và một số nước châu Âu khác; đặc biệt là các nước trong khối ASEAN. Liên hiệp đang ngày một khẳng định sự lớn mạnh của mình với việc thành lập 04 Chi hội hữu nghị trực thuộc:Việt - Nga, Việt - Lào, Việt - Bun và Việt - Séc – Slovák; 04 Hội Hữu nghị thành viên: Việt - Nhật, Việt - Trung, Việt Nam - Campuchia, Việt – Hàn. Các Chi hội và Hội tuy mới được thành lập, nhưng đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức Ban chấp hành và đã có những hoạt động hoà bình, hữu nghị rất hiệu quả. Với những kết quả đạt được như vậy, Liên hiệp đã tham mưu với UBND tỉnh tiếp tục thành lập các tổ chức thành viên tại các huyện trên địa bàn tỉnh để ngày càng mở rộng các hoạt động của Liên hiệp cũng như phát triển công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh.

Về công tác thông tin tuyên truyền, năm 2011 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã xuất bản Bản tin Hữu nghị. Bản tin là diễn đàn trao đổi nghiệp vụ chuyên ngành, chia sẻ kinh nghiệm, củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị, cổ vũ và hỗ trợ sự hợp tác giao lưu văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực khác giữa nhân dân Vĩnh Phúc với nhân dân các nước và tổ chức phi chính phủ nước ngoài…

Thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đánh dấu mốc quan trọng trong công tác đối ngoại nói chung và là cơ hội tốt cho sự phát triển công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Vĩnh Phúc trong tình hình mới. Liên hiệp hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc sẽ trở thành ngôi  nhà chung, là cầu nối tình đoàn kết, hợp tác và hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc với nhân dân các nước trên thế giới trong xu thế hội nhập và phát triển quốc tế hiện nay./.

Các tin đã đưa ngày: