Ban Giám đốc

01/06/2021

Giám đốc: Nguyễn Việt Hưng
Điện thoại: 

Email: hungnv@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành chung các các mặt công tác của Sở Ngoại vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác: tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Chỉ đạo việc tham mưu trình lãnh đạo tỉnh các đoàn đi công tác nước ngoài; chỉ đạo việc tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với tỉnh; tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; giúp UBND tỉnh theo dõi, quản lý các đoàn đi nước ngoài của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý;

- Chủ tịch các Hội đồng, Ban chỉ đạo của Sở: Thi đua khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, quy chế dân chủ…

- Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng Sở (trừ các nội dung đã phân công cho các PGĐ khác) và phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh;

- Chỉ đạo các nhiệm vụ đột xuất khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao phân công.

 

 

Phó Giám đốc: Khuất Văn Khanh
Điện thoại: 
(84-211) 3843269
Email: khanhkv@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:

Giúp Giám đốc chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Xây dựng kế hoạch tổng thể, dài hạn và hàng năm về hoạt động đối ngoại, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Lĩnh vực mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương trên thế giới; quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc; ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; Ngoại giao kinh tế và các hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư;

- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Hợp tác quốc tế;

                                                          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Sâm

Điện thoại: (84-211) 3717.899

Email: nguyensam@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Giúp Giám đốc chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác Lãnh sự, công tácvề người Việt Nam ở nước ngoài; quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; thẻ ABTC; lễ tân đối ngoại; công tác quản lý tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của sở.

- Xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm của tỉnh báo cáo Bộ Ngoại giao tổng hợp trình Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt;

- Quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; các tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do  Giám đốc phân công 

 

 

Phó Giám đốc: Trần Hoài Dương

ĐT: (84-211) 616.686

Email: duongth@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Lĩnh vực Xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ; phối hợp các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị liên quan triển khai các hoạt động vận động viện trợ phi chính phủ trên địa bàn tỉnh;

- Lĩnh vực Thông tin đối ngoại; Ngoại giao văn hoá; Các hoạt động dịch vụ đối ngoại; Công tác quân sự, dân quân tự vệ; pháp chế, cải cách hành chính, hệ thống chất lượng ISO; ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm quản lý, điều hành văn bản, phần mềm chuyên ngành của Sở; Phòng cháy chữa cháy; phòng chống khủng bố;

- Trực tiếp chỉ đạo: Trung tâm Thông tin đối ngoại & Xúc tiến viện trợ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

Phó Giám đốc: Đào Đặng Hòa

ĐT:  (84-211) 3595855                                                                       

Email: hoadd2@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực, nhiệm vụ:

- Lĩnh vực thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở Ngoại vụ theo quy định của pháp luật; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.;

- Trực tiếp chỉ đạo: Thanh tra Sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do  Giám đốc phân công.

 

 

Các tin đã đưa ngày: