Ban Giám đốc

02/03/2016

Quyền Giám đốc: Nguyễn Việt Hưng
Điện thoại: 

Email: hungnv@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành chung các các mặt công tác của Sở Ngoại vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao về các hoạt động của Sở theo quy định.

- Chỉ đạo giữ mối liên hệ công tác đối với các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao. Trực tiếp chỉ đạo công tác: tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tài chính, tài sản cơ quan; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và cải cách hành chính.

- Chỉ đạo việc tham mưu trình lãnh đạo tỉnh các đoàn đi công tác nước ngoài; chỉ đạo việc tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với tỉnh; tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; giúp UBND tỉnh theo dõi, quản lý các đoàn đi nước ngoài của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý;

- Chủ tịch các Hội đồng, Ban chỉ đạo của Sở: Thi đua khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, quy chế dân chủ…

- Chủ tài khoản của Sở;

- Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng và phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh;

- Chỉ đạo các nhiệm vụ đột xuất khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao phân công.

Phó Giám đốc: Khuất Văn Khanh
Điện thoại: 0211.3843269

Email: khanhkv@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách trực tiếp:

Giúp Quyền Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực, nhiệm vụ:

- Lĩnh vực xây dựng kế hoạch tổng thể, dài hạn và hàng năm về hoạt động đối ngoại, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Lĩnh vực mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương trên thế giới; quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc; ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; Ngoại giao kinh tế và các hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư;

- Ký các văn bản, hồ sơ công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các nhiệm vụ khác khi được ủy quyền;

- Trực tiếp chỉ đạo Phòng Hợp tác quốc tế;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Quyền Giám đốc phân công hoặc ủy quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Quyền Giám đốc về những lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công.

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Sâm

Điện thoại: 0211.3717.899

Email: nguyensam@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Giúp Quyền Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực, nhiệm vụ:

- Lĩnh vực Lãnh sự, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; thẻ ABTC; lễ tân đối ngoại;

- Xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm của tỉnh báo cáo Bộ Ngoại giao tổng hợp trình Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt;

- Lĩnh vực Xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ; quản lý các tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại tỉnh theo quy định của pháp luật; phối hợp các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị liên quan triển khai các hoạt động vận động viện trợ phi chính phủ trên địa bàn tỉnh;

- Ký các văn bản, hồ sơ công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các nhiệm vụ khác khi được ủy quyền;

- Trực tiếp chỉ đạo Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Quyền Giám đốc phân công hoặc ủy quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Quyền Giám đốc về những lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công.

Phó Giám đốc: Nguyễn Viết Sơn
Điện thoại: 0211.3616.686

Email: sonnv@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Giúp Quyền Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực, nhiệm vụ:

- Lĩnh vực Thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định;

- Lĩnh vực Thông tin đối ngoại; ngoại giao văn hoá; các hoạt động dịch vụ đối ngoại; lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm quản lý, điều hành văn bản, phần mềm chuyên ngành của Sở; phòng cháy chữa cháy, phòng chống khủng bố;

- Ký các văn bản, hồ sơ công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các nhiệm vụ khác khi được ủy quyền;

- Trực tiếp chỉ đạo: Thanh tra Sở và Trung tâm Thông tin đối ngoại & Xúc tiến viện trợ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Quyền Giám đốc phân công hoặc ủy quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Quyền Giám đốc về những lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: