Văn phòng

11/06/2021

Tập thể lãnh đạo, cán bộ Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc

VĂN PHÒNG SỞ

Điện thoại: (84-211) 3843989

Fax: (84-211) 3656.559

Email: songv@vinhphuc.gov.vn

1. Chánh Văn phòng: Hoàng Văn Tuân

Điện thoại: (84-211) 3717889 

Email: tuannv@vinhphuc.gov.vn

 

2. Phó Chánh văn phòng: Lê Thị Nhung   

Email: nhunglt@vinhphuc.gov.vn

 

3. Kế Toán: Phùng Thị Hoa

Email: hoapt2@vinhphuc.gov.vn

 

4. Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Hà 

Email: hantt@vinhphuc.gov.vn

 

5. Chuyên viên: Khuất Thị Thanh Huyền  

 Email: huyenktt@vinhphuc.gov.vn

 

6. Văn thư: Lê Xuân Tứ

Email: tulx@vinhphuc.gov.vn

 

Chức năng,nhiệm vụ: 

Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trong việc tham mưu giúp Lãnh đạo Sở xây dựng các văn bản để lãnh đạo Sở trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, quyết định, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo, điều hành về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở về nội dung các văn bản đã trình;

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của cơ quan;

Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức;

Giúp lãnh đạo Sở chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở. Trực tiếp phụ trách bộ phận một cửa và một cửa liên thông của Sở.

Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao;

Tham mưu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở và theo quy định của pháp luật;

Thường trực và tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc  Sở quản lý;

Giúp lãnh đạo sở quản lý tài chính, tài sản của cơ quan tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ;

Tham mưu giúp lãnh đạo Sở lập kế hoạch kinh phí hoạt động hàng năm trình lãnh đạo Sở xem xét, gửi cơ quan tài chính, kế hoạch để tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định;

Giúp lãnh đạo sở triển khai các chế độ mới về tài chính và tổ chức cán bộ; đôn đốc việc thực hiện các quy chế, triển khai các quy định thực hiện tiết kiệm trong cơ quan;

Tiếp đón, hướng dẫn khách đến thăm và làm việc với cơ quan;

Bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho lãnh đạo Sở và cơ quan;

Giúp lãnh đạo Sở tổ chức quản lý công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật của cơ quan theo quy định;

Tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, phòng gian bảo mật, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường  trong cơ quan;

Phối hợp với tổ chức Công đoàn chăm lo đời sống và các chế độ khác cho cán bộ, công chức trong cơ quan;

Tham mưu với Lãnh đạo Sở, phối hợp với các phòng, đơn vị của Sở và các cơ quan liên quan tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức của tỉnh;

Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lễ tân đối ngoại tại tỉnh.

Tham mưu, đề xuất, xây dựng và ban hành các văn bản quy định về công tác lễ tân đối ngoại của tỉnh; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quy định về lễ tân đối ngoại ở các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị, thành trong tỉnh.

Chủ trì về lễ tân và hậu cần cho các đoàn của lãnh đạo tỉnh đi thăm làm việc ở nước ngoài; tổ chức thực hiện công tác lễ tân đối ngoại, đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh hoặc quá cảnh tại tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

Các tin đã đưa ngày: