Phòng Lãnh sự

11/06/2021

1. Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Hồng Lê 

 Email: lehth@vinhphuc.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Như Quỳnh

Email: quynhnt@vinhphuc.gov.vn

 

Chức năng,nhiệm vụ: 

Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trong việc tham mưu giúp Lãnh đạo Sở xây dựng, các văn bản để lãnh đạo Sở trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, quyết định, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo, điều hành về chức năng, nhiệm vụ của phòng; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở về nội dung các văn bản đã trình;

* Về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân:

Quản lý hoạt động xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức thuộc đối tượng sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại địa phương theo quy định.

Tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến tỉnh, bảo vệ lợi ích của ngư dân của địa phương có liên quan đến yếu tố nước ngoài và trong công tác lãnh sự đối với người nước ngoài tại địa phương.

Giải quyết các hồ sơ liên quan chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại tỉnh, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân.

* Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài:

Tham mưu tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương.

Tham mưu tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Việt nam tại nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong làm việc, đầu tư kinh doanh, sinh sống và học tập tại tỉnh.

Tham mưu tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại địa phương, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định.

* Về công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào:

Giúp Lãnh đạo Sở trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị, thành trong tỉnh (đoàn ra) và các đoàn quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh (đoàn vào).

Tham mưu tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh, làm đầu mối liên hệ với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ, hướng dẫn, quản lý các đoàn ra theo quy định; thẩm định các đề án đoàn ra, theo dõi, thống kê tổng hợp các đoàn ra thuộc quyền quản lý của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh; thẩm định đề xuất, kiến nghị của các sở, ban , ngành của tỉnh về việc lãnh đạo tỉnh tiếp khách nước ngoài; thống kê tổng hợp các đoàn vào thuộc quyền quản lý của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Về công tác biên giới lãnh thổ

Tham mưu lãnh đạo tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra và quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ về biên giới lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh.

* Về công tác phi chính phủ nước ngoài:

Làm đầu mối giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh; cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký và các hoạt động khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa bàn tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về các thủ tục và trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; báo cáo Bộ Ngoại giao và Ủy ban công tác phi chính phủ nước ngoài theo quy định.

Tham mưu giúp giám đốc Sở quản lý các hoạt động quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong vận động phi chính phủ nước ngoài.

Thẩm định các chương trình, dự án và các khoản viện trợ ký kết với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đảm bảo yêu cầu về chính trị đối ngoại; đôn đốc công tác quản lý và báo cáo tài chính đối với các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Thường trực Ban vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

 

Các tin đã đưa ngày: