Phòng Hợp tác quốc tế

11/06/2021

1. Phó Trưởng phòng phụ trách phòng HTQT: Đông Văn Cường

Điện thoại: (84-211) 869.111

Email: cuongdv@vinhphuc.gov.vn

 

2. Phó Trưởng phòng: Đào Anh Tuấn

Email: tuanda5@vinhphuc.gov.vn

 

3.Phó Trưởng phòng: Trần Công Dung

Email: dungtc@vinhphuc.gov.vn

Điện thoại: (84-211) 3595586

 

Chức năng, nhiệm vụ: 

Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn  trong việc tham mưu giúp Lãnh đạo Sở xây dựng, các văn bản để lãnh đạo Sở trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, quyết định, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo, điều hành về chức năng, nhiệm vụ của phòng; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở về nội dung các văn bản đã trình;

* Công tác hợp tác quốc tế:

Tham mưu về công tác hợp tác, hội nhập quốc tế của địa phương phù hợp với đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của địa phương, các đề án thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác của tỉnh với các đối tác nước ngoài, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định.

Làm đầu mối quan hệ của Sở với các Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

* Về đối ngoại Đảng

Tham mưu định hướng mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ trương và lộ trình hội nhập quốc tế của tỉnh; tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo, Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp và đề xuất các biện pháp liên quan đến công tác đối ngoại của Tỉnh ủy.

Tham mưu trong việc quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định liên quan đến công tác đối ngoại Đảng.

Giúp lãnh đạo Sở theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chủ trương công tác đối ngoại của Tỉnh ủy, việc triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng theo định hướng, chủ trương và chương trình đã được Tỉnh ủy phê duyệt.

Tham mưu thống nhất chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh; phối hợp hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức nhân dân tại địa phương.

* Về công tác kinh tế đối ngoại:

Giúp Giám đốc Sở xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Làm đầu mối quan hệ của Sở Ngoại vụ với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc quảng bá, Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của các tổ chức kinh tế của địa phương ở nước ngoài.

* Về công tác văn hóa đối ngoại:

Giúp Giám đốc Sở xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa trong từng thời kỳ.

Làm đầu mối quan hệ của Sở Ngoại vụ với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại địa phương và giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa của địa phương ở nước ngoài.

* Về công tác thông tin đối ngoại:

Làm đầu mối quan hệ của Sở Ngoại vụ với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam trong triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Tham mưu giúp Giám đốc Sở: Cung cấp thông tin của địa phương cho Bộ ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan chức năng để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại; phối hợp với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá địa phương ở nước ngoài.

Giúp Giám đốc Sở trong việc quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương; tham mưu xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh, cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật.

* Về công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế:

Tham mưu tổ chức và quản lý các hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giải quyết các hồ sơ, thẩm định nội dung các hội nghị, hội thảo quốc tế; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện các quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

* Về công tác ký kết và  thực hiện thỏa thuận quốc tế:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở  quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế tại tỉnh.

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc và thực hiện các thỏa thuận đã ký kết; tham mưu Giám đốc Sở về những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế tại tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

 

Các tin đã đưa ngày: