Thanh tra Sở

11/06/2021

1. Chánh Thanh tra: Nghiêm Văn Lập

Điện thoại: (84-211) 3616568 

 Email: lapnv@vinhphuc.gov.vn

 

2. Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Kim Nhạn 

Email: nhannk@vinhphuc.gov.vn

 

Chức năng nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc Sở Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động liên quan đến lĩnh vực đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

Giúp Giám đốc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Giám đốc Sở và chủ trì triển khai, tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt;

Giúp Giám đốc Sở trong việc phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan thực thi pháp luật, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan khác để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đối ngoại; 

Tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các phòng, trung tâm, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở;

Giúp Giám đốc Sở trong công tác tiếp dân; hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định chung của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định; kiến nghị đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra. Tham mưu với Lãnh đạo Sở, phối hợp với các phòng, đơn vị trong và ngoài cơ quan để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại, giáo dục pháp luật về xuất nhập cảnh, lãnh sự, công tác quản lý viện trợ Phi chính phủ; công tác người Việt Nam ở nước ngoài;

Tham mưu và phối hợp với các phòng, đề xuất với Giám đốc Sở trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về Ngoại vụ địa phương để trình UBND tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được Giám đốc sở giao;

Thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra chất lượng dịch vụ chuyên ngành theo các tiêu chuẩn chất lượng của nhà nước;

Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả công tác thanh tra theo định kỳ với Giám đốc Sở, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và Bộ Ngoại giao;

Thực hiện các nhiệm vụ thanh tra khác do Giám đốc Sở giao.

 

Các tin đã đưa ngày: