Chi tiết album ảnh

5. Sở Ngoại vụ hưởng ứng Tết trồng cây