Chi tiết album ảnh

Bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho cán bộ ngoại vụ địa phương các tỉnh khu vực phía Bắc