Chi tiết album ảnh

Hội nghị tập huấn một số kỹ năng về phi Chính phủ nước ngoài tại Vĩnh Phúc