Chi tiết album ảnh

1. Hội nghị tập huấn triển khai công tác vận động viện trợ PCPNN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương