Chi tiết album ảnh

Hội thảo khởi động dự án “Quản lý rác thải chuyên nghiệp và tối ưu tại Vĩnh Phúc”