87 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - những thành tựu đáng tự hào

03/02/2017

Đúng ngày này cách đây 87 năm, ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Những thành tựu đáng tự hào

Ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam khi đó (là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Với sự kiện lịch sử trọng đại này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức được thành lập. Từ đây cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đây là sự phát triển tất yếu của lịch sử, là kết quả của sự phát triển phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Việt Nam.

87 năm qua, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích to lớn. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kéo dài 9 năm đã kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”. Thực dân Pháp rút, đế quốc Mỹ thay chân thực dân Pháp trực tiếp xâm lược nước ta. Đảng ta đã lãnh đạo đất nước thực hiện hai chiến lược cách mạng: xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc hậu phương lớn ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân 1975, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng, thu giang sơn về một mối.

Công cuộc đổi mới do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ Ðại hội VI đến nay là một công trình sáng tạo lớn. Trải qua hơn 30 năm phấn đấu bền bỉ, phải vượt qua biết bao khó khăn thử thách, công cuộc đổi mới đã giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Bộ mặt đất nước có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Nếu như trong giai đoạn đầu đổi mới (1986-1990) mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm chỉ đạt 4,4% thì giai đoạn 1991 - 1995, GDP bình quân đã tăng gấp đôi, đạt 8,2%/năm; giai đoạn 1996 - 2000, mặc dù chịu tác động của khủng hoảng tài chính khu vực (1997 - 1999), GDP vẫn duy trì bình quân tăng 7,6%/ năm; giai đoạn 2001 - 2005, GDP tăng bình quân 7,34%; giai đoạn 2006 - 2010, GDP đạt 7%/năm. Trong các năm tiếp theo, do chịu tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 và khủng hoảng nợ công 2010, tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2011 - 2015 của Việt Nam đã chậm lại nhưng vẫn đạt 5,9%/năm, là mức cao của khu vực và thế giới. Năm 2016, GDP tăng 6,21%.

Hơn 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Ðời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định. Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế mới và lực mới để đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Cùng với cả nước, Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh Phúc ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc tự hào đã cùng Nhân dân cả nước viết lên trang sử vẻ vang của dân tộc, hun đúc nên truyền thống anh hùng của vùng đất kiên trung. Trải qua 87 năm tiến hành sự nghiệp cách mạng vĩ đại dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và quân dân Vĩnh Phúc luôn trung thành với mục tiêu của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, đã và đang không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Nhìn lại năm 2016, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi, đó là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, còn gặp không ít khó khăn và thách thức đan xen tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã thể hiện sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, điều hành và với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của toàn dân và toàn quân tỉnh Vĩnh Phúc. Sau 20 năm tái lập, từ một tỉnh thuần nông, Vĩnh Phúc đã vươn lên thành điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và có đóng góp cho ngân sách Trung ương. Bình quân giai đoạn 1997 – 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 15,37%/năm. Đến năm 2016, quy mô nền kinh tế đạt 77.200 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 72,3 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách ước đạt 30.800 tỷ đồng. Đặc biệt, với những hướng đi mang tính đột phá để trở thành điểm sáng của cả nước về thu hút đầu tư, hiện Vĩnh Phúc đứng trong tốp dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Bên cạnh đó, quốc phòng-an ninh được giữ vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện, chất lượng được nâng cao.

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Vĩnh Phúc vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Vĩnh Phúc càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm 2017, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2017) và 67 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/02/1950 - 12/02/2017); xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tổng hợp: Nam Dương

Các tin đã đưa ngày: