Quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ kinh phí đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021

22/07/2019

Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ kinh phí đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối tượng áp dụng quy định này là các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 50, ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện hỗ trợ theo nghị quyết này.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư, phát triển cụm công nghiệp được quy định như sau:

Đối với đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp

- Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện và của đơn vị kinh doanh hạ tầng đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương hỗ trợ kinh phí;

- Bản sao Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc;

- Bản sao Quyết định phê duyệt và hồ sơ phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được duyệt;

- Bản sao Quyết định phê duyệt và hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp được duyệt;

- Bản sao Quyết định phê duyệt và hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường cụm công nghiệp được duyệt;

- Bản chính Quyết định phê duyệt và bản sao hồ sơ dự án đầu tư được duyệt;

- Bản chính Quyết định phê duyệt và bản sao hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình được duyệt;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập và giao chủ đầu tư của đơn vị kinh doanh hạ tầng;

- Báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng của đơn vị kinh doanh hạ tầng;

- Bản sao các chứng từ thanh toán; biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng;

- Báo cáo kiểm toán, quyết toán dự án, hạng mục công trình hoàn thành;

- Quyết định phê duyệt quyết toán dự án, hạng mục công trình hoàn thành và các văn bản khác có liên quan.

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp:

- Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện, đơn vị kinh doanh hạ tầng và cơ sở sản xuất, kinh doanh đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương hỗ trợ kinh phí;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị hỗ trợ kinh phí;

- Bản sao hợp đồng mua, bán đất (thuê đất) giữa đơn vị kinh doanh hạ tầng và cơ sở sản xuất kinh doanh;

- Thông báo, biên lai nộp tiền mua, bán đất (thuê đất);

- Báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư của cơ sở sản xuất kinh doanh;  

- Bản sao các chứng từ thanh toán, biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình hoàn thành của cơ sở sản xuất, kinh doanh và các văn bản khác có liên quan.

Số lượng hồ sơ: 07 bộ.

Về trình tự, thủ tục:

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính cho Sở Công Thương qua Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Trong thời hạn 03 ngày (ngày làm việc) tính từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Công Thương có thông báo bằng văn bản và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. Quá 30 ngày kể từ ngày thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ mà doanh nghiệp không có phản hồi, Sở Công Thương có quyền trả lại hồ sơ.

- Trong thời hạn 15 ngày (ngày làm việc) tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, các điều kiện hỗ trợ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và có văn bản đề xuất mức kinh phí hỗ trợ gửi Sở Tài chính (kèm theo hồ sơ);

- Trong thời hạn 10 ngày (ngày làm việc), kể từ khi nhận được văn bản và hồ sơ của Sở Công Thương, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp.

- Trong thời hạn 07 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định hỗ trợ.

Căn cứ quyết định hỗ trợ của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Công Thương tổ chức chi trả trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng, cụ thể: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp kinh phí về tài khoản của đối tượng được hỗ trợ đã đăng ký. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch UBND tỉnh, tổ chức, cá nhân được hỗ trợ vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ, đề nghị có văn bản phản ánh gửi về Sở Công Thương để được xem xét, giải quyết.

Doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư, phát triển cụm công nghiệp không phải nộp phí, lệ phí.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2019.

Theo: Đặng Ngọc (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: