Giai đoạn 2019- 2021, Vĩnh Phúc đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

19/08/2019

Nhằm nâng cao chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2019 - 2021; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời tăng cường thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích góp phần cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch cho cơ quan nhà nước trong tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho tổ chức, cá nhân khi cần giải quyết TTHC. Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019- 2021.

Mục tiêu đặt ra của kế hoạch này là: Đối với các ngành, địa phương đã thực hiện việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích như: Công an, Bảo hiểm xã hội, Giao thông Vận tải, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai… duy trì kết quả các năm trước và đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện, đạt số lượng hồ sơ không thấp hơn các chỉ tiêu kế hoạch đề ra như đối với các đơn vị chưa thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích . Đối với các sở, ngành, đơn vị chưa thực hiện thì từ năm 2019: Hàng năm phải đạt tỷ lệ tối thiểu từ 50% số TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, trong số đó: Tối thiểu phải đạt tỷ lệ từ 15% số hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích và tỷ lệ từ 15% số hồ sơ TTHC được trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tỷ lệ này sẽ tăng thêm 5% cho mỗi năm tiếp theo (năm 2020 và 2021).

Kế hoạch cũng xây dựng mục tiêu về cơ sở vật chất điểm phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: Đến hết năm 2019  đạt tối thiểu 80% số điểm phục vụ bưu chính của Bưu điện tỉnh đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ; đến hết năm 2020 đạt 95% số điểm phục vụ bưu chính của Bưu điện tỉnh đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ; đến hết năm 2021 đạt 100% số điểm phục vụ bưu chính của Bưu điện tỉnh đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức, công dân có nhu cầu. Đối với nội dung ký thỏa thuận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích: Đến hết ngày 15/9/2019 có 100% số sở, ban, ngành có TTHC và UBND  huyện, thành phố thực hiện xong việc ký Thỏa thuận hợp tác với Bưu điện về việc sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Về công tác thông tin, tuyên truyền: trong năm 2019, 100% số xã, phường, thị trấn trong tỉnh được tuyên truyền về dịch vụ này trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở; các cơ quan tuyên truyền của tỉnh thường xuyên tuyên truyền về các giải pháp của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Để thực hiện tốt các mục tiêu của Kế hoạch đưa ra, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND tỉnh việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp báo cáo thống kê và kiến nghị, phản ảnh của các tổ chức, cá nhân về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Định kỳ kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng hoặc phê bình, kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân có thành tích hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Bưu điện tỉnh cài đặt, kết nối phần mềm chuyên dùng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC của tỉnh với hệ thống máy tính của Bưu điện tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi để Bưu điện tỉnh thực hiện cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhận kết quả của các sở, ban, ngành, đơn vị, gửi trả cho tổ chức, công dân qua dịch vụ bưu chính công ích theo đề nghị của tổ chức, cá nhân.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Bưu điện ký thỏa thuận hợp tác; thực hiện phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo nhu cầu của tổ chức, công dân; chỉ đạo các cán bộ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ tăng cường giới thiệu, hướng dẫn cho các tổ chức, công dân biết và lựa chọn phương án gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của bưu điện; niêm yết công khai các TTHC được phép tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị mình và đăng tải công khai trên Cổng Thông tin, giao tiếp điện tử của tỉnh, ngành, huyện, thành phố. Định kỳ báo cáo kết quả tình hình triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh trước ngày 15 tháng 01 của năm sau, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Bưu điện tỉnh chủ động bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở hạ tầng, mạng lưới và các điều kiện khác nhằm đáp ứng yêu cầu về cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; lập kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn cho đội ngũ giao dịch viên trực tiếp làm công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, chỉ đạo chỉ đạo đội ngũ nhân viên, giao dịch viên nâng cao tinh thần phục vụ, chất lượng phục vụ; đảm bảo chỉ tiêu thời gian tiếp nhận, trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định; tuyệt đối giữ an toàn, an ninh thông tin mạng bưu chính; đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về giữ gìn, bảo vệ bí mật Nhà nước trong cung ứng dịch vụ bưu chính. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí cấp tỉnh, cấp huyện, Đài Truyền thanh tuyến xã để đẩy mạnh việc  tuyên truyền, quảng bá về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo: Nga Hải (vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: