Năm 2020, Vĩnh Phúc sẽ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp theo nhiều hình thức

26/03/2020

Để kịp thời nắm bắt, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các các doanh nghiệp liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các thủ tục hành chính..., qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, để nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại các khu công nghiệp, ngày 20/3/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về đối thoại với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Theo Kế hoạch, trong năm 2020 tỉnh sẽ tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp theo 03 hình thức cơ bản, đó là:

Đối thoại theo quốc gia, vùng lãnh thổ: Thực hiện tổ chức hội nghị theo các đối tác đầu tư, trong năm 2020 sẽ tổ chức 04 hội nghị riêng cho các doanh nghiệp/nhà đầu tư: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc (bao gồm cả Đài Loan, Hồng Kông), các quốc gia khác và doanh nghiệp trong nước. Thời gian thực hiện dự kiến tổ chức vào tháng 4, tháng 6, tháng 10 và tháng 12.

Đối thoại theo địa bàn khu công nghiệp: Trong năm sẽ tổ chức hội nghị đối thoại với các nhà đầu tư/doanh nghiệp tại 04 địa bàn khu công nghiệp: Khai Quang, Bình Xuyên I, Bình Xuyên II, Bá Thiện I và II. Dự kiến mỗi quý tổ chức 1 lần vào tháng 5, tháng 7, tháng 9 và tháng 11.

Đối thoại định kỳ: Tổ chức các hội nghị quy mô nhỏ, ngắn, chủ yếu phục vụ các nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư vào các khu công nghiệp, những vướng mắc, kiến nghị liên quan đến hoạt động đầu tư, lao động, môi trường… Dự kiến tổ chức vào chiều thứ Năm hàng tuần.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ trì các nội dung theo chương trình và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các cuộc đối thoại; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương chủ động rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và phân công, theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương trả lời, giải đáp bằng văn bản, tổng hợp kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh nắm bắt việc xử lý, giải quyết để chủ động điều hành trong các cuộc đối thoại. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp và các cơ quan liên quan tổng hợp các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp báo cáo UBND tỉnh. Các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nắm bắt tình hình, kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp; thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương  có trách nhiệm dự họp, trả lời, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp tại các cuộc đối thoại và tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh chủ trương, biện pháp xử lý, giải quyết.

Theo: Bích Hằng (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: