Ngoại giao nhân dân Vĩnh Phúc tiếp tục mở rộng, bền vững và hiệu quả

11/06/2012

Là một trong những bộ phận cấu thành quan trọng của mặt trận ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân từ lâu đã góp phần thực hiện nhiệm vụ, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, phục vụ sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, công tác đối ngoại nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo nên mặt trận đoàn kết rộng rãi chưa từng có của nhân dân thế giới ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta, đóng góp to lớn vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp thống nhất đất nước.

Ngày nay, trong điều kiện mới, nằm trong sự nghiệp ngoại giao chung của đất nước, đối ngoại nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới đất nước. Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm, chú trọng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh.

Năm 2011 tiếp tục là năm nước ta có nhiều khó khăn, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Vĩnh Phúc đã tập trung nỗ lực kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Kinh tế tiếp tục có mức tăng trưởng khá, công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục đạt kết quả tích cực. Đạt được những thành tựu đó, có sự đóng góp không nhỏ của công tác đối ngoại nhân dân. Cùng với ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước, Vĩnh Phúc đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc với nhân dân các nước trên thế giới, thiết thực thúc đẩy hợp tác phát triển với các đối tác nước ngoài, tạo cầu nối về quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, du lịch và đảm bảo giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia. Coi đây là một trong những nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của người dân.

Hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân và giao lưu hợp tác quốc tế của các tổ chức, đoàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh với đối tác của các nước láng giềng, đặc biệt với nhân dân các tỉnh khu vực phía Bắc của nước CHDC nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và mở rộng. Hàng năm, hoạt động trao đổi đoàn đi giao lưu, học tập kinh nghiệm của tỉnh ngày càng diễn ra sôi động. Tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động xây dựng các kênh thông tin, tuyên truyền đối ngoại ngày càng đa dạng và phong phú. Các kênh này chủ yếu được thực hiện qua hoạt động trao đổi đoàn ra, đoàn vào, giao lưu hợp tác quốc tế, các hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế, thông qua cộng đồng người Vĩnh Phúc ở nước ngoài và hoạt động kêu gọi viện trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài. Tuyên truyền những thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong công cuộc đổi mới của tỉnh Vĩnh Phúc, xây dựng hình ảnh một Vĩnh Phúc năng động, hiếu khách và thân thiện; giới thiệu, quảng bá tiềm năng hợp tác, thế mạnh của tỉnh về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực, môi trường đầu tư, các dự án cần kêu gọi hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh đến các tổ chức, cá nhân người nước ngoài hoặc kiều bào quê Vĩnh Phúc muốn hướng về quê hương; tuyên truyền các chính sách thu hút, hỗ trợ đầu tư của Việt Nam nói chung và của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư của nước ngoài vào địa bàn tỉnh.

            Năm 2011 tỉnh đã tích cực, chủ động trong vận động, thu hút các nguồn viện trợ Phi chính phủ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo ở những vùng còn nhiều khó khăn của tỉnh. Trong năm đã có 15 tổ chức Phi chính phủ nước ngoài đến thăm và hoạt động tại tỉnh Vĩnh Phúc. Số các chương trình dự án đang triển khai là 49 dự án cam kết, các dự án này tập trung vào các địa bàn vùng miền núi như: huyện Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo và Sông Lô trên các lĩnh vực như y tế, giáo dục và nông nghiệp. Trên địa bàn tỉnh đã có một số tổ chức đang trong quá trình khảo sát nhu cầu viện trợ của tỉnh. Tổng giá trị viện trợ cam kết của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài năm 2011 đạt 2.546.375 USD. Giá trị giải ngân là 2.429.404 USD. Các tổ chức PCPNN có hoạt động tại địa phương đã góp phần vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Vĩnh Phúc với bạn bè quốc tế, trở thành cầu nối hữu nghị giữa tỉnh với các nước trên thế giới, tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác của tỉnh với một số địa phương của các nước, làm cho bạn bè quốc tế hiểu biết sâu sắc hơn về các giá trị văn hóa truyền thống, về đất nước, con người Việt Nam và tỉnh Vĩnh Phúc.

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, đối ngoại nhân dân Vĩnh Phúc trong thời gian tới vẫn chủ động tiếp tục đổi mới các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, chú trọng đẩy mạnh việc mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối tác nhằm góp phần củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước vì lợi ích quốc gia dân tộc. Tiếp tục phát triển quan hệ ổn định, có chiều sâu với các nước láng giềng, các nước trong khối ASEAN. Đặc biệt năm 2012 là năm Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai Chỉ thị 04 của Ban Bí thư về đối ngoại nhân dân và Kế hoạch 19 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04, có nhiều hoạt động kỷ niệm năm chẵn trong quan hệ với các nước, năm Đoàn kết Hữu nghị Việt – Lào, năm Hữu nghị Việt Nam – Camphuchia, năm Hữu nghị Việt – Hàn…; Chủ động đẩy mạnh viện trợ Phi chính phủ nước ngoài thông qua các dự án nhân đạo và viện trợ cho địa phương, xây dựng chương trình xúc tiến vận động hàng năm. Bên cạnh đó, việc kiện toàn, củng cố và phát triển bộ máy cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh luôn được coi trọng. Đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại. Đồng thời cũng quan tâm thỏa đáng về điều kiện, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đảm bảo hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng tốt hơn.

Cùng với quá trình mở cửa và hội nhập quốc tế, các quan hệ và hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng được mở rộng, Vĩnh Phúc đang chủ trương tăng cường xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng tham gia công tác đối ngoại nhân dân theo hướng ngày càng đa dạng, tăng cường xã hội hóa nguồn lực, mở rộng mạng lưới, khuyến khích sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, từng bước thực hiện phương châm “ngoại giao nhân dân là sự nghiệp của toàn dân”. Vĩnh Phúc không ngừng phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, phát huy lợi thế và tiềm năng, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đối ngoại nhân dân để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc trở thành tỉnh giàu đẹp./.

Các tin đã đưa ngày: