Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc xác định nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động

06/03/2014

Lần đầu tiên Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc”, HĐND tỉnh ra Nghị quyết về “Một số đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc”. Năm 2013, Thường trực HĐND tỉnh đã có nhiều giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, tiếp đó, 2014, Thường trực HĐND tỉnh xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

          Năm 2013, HĐND tỉnh tổ chức 3 kỳ họp, thông qua 34 nghị quyết. Các kỳ họp HĐND tỉnh được chuẩn bị chu đáo, chủ động từ việc thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp đến việc phân công các cơ quan chuẩn bị nội dung và tổ chức kỳ họp. TXCT trước, sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh được đổi mới: phân công rõ nhiệm vụ, bổ sung trách nhiệm tổ đại biểu họp nghe tình hình KT – XH của huyện; đại biểu hoạt động chuyên trách tiếp xúc thêm một điểm; yêu cầu lãnh đạo sở, ngành hữu quan dự và trả lời trực tiếp những ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền; phân công lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND dự, theo dõi hoạt động của đại biểu và tổ đại biểu.

          Hoạt động giám sát được cải tiến theo hướng giảm số đợt giám sát, tăng số đợt kiểm tra, khảo sát, giảm số lượng thành viên tham gia đoàn, chọn thành viên có kinh nghiệm và trình độ tham gia. Tập trung tái giám sát những vấn đề chậm được khắc phục; trình HĐND tỉnh nội dung sẽ đưa ra giám sát chuyên đề tại kỳ họp ngay từ kỳ họp cuối năm trước. Thường trực, các ban HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch khảo sát, giám sát nội dung chuyên đề ngay từ đầu năm để nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề. Phương thức giám sát tiếp tục được cải tiến theo hướng đa dạng về hình thức, công khai, dân chủ, hướng về cơ sở, chú trọng tổ chức khảo sát, thu thập thông tin phục vụ hoạt động giám sát... Năm 2013, HĐND tỉnh tổ chức được 17 cuộc giám sát giữa hai kỳ họp, 2 nội dung giám sát chuyên đề tại kỳ họp; các đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách tổ chức 6 cuộc khảo sát, kiểm tra về một số nội dung nhiều cử tri quan tâm; Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 2 đợt tái giám sát giữa hai kỳ họp về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai; về môi trường đô thị và nông thôn. Nhiều kiến nghị thiết thực sau giám sát đã được các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, thực hiện, qua đó tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ KT – XH của địa phương.

          Công tác phối hợp hoạt động với UBND, UBMTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh, các tổ chức thành viên của MTTQ và các cơ quan liên quan được Thường trực HĐND tỉnh bám sát Quy chế phối hợp hoạt động đã ban hành...

          Khắc phục những hạn chế để HĐND thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, như: một số nhiệm vụ trong Nghị quyết của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh chưa được triển khai cụ thể; một số cuộc giám sát còn chung chung; chất lượng tham mưu có việc còn chưa sâu... Thường trực HĐND tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2014. Trước hết, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp tỉnh; Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp tỉnh. Cụ thể như: tiếp tục xây dựng các quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐND với cơ quan liên quan nhằm tăng cường sự tham gia, phối hợp trong tổ chức kỳ họp, hoạt động kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng các quyết định của HĐND và hiệu quả công tác giám sát. Tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn ĐBQH tỉnh...

          Về chức năng quyết định của HĐND: tiếp tục phát huy các giải pháp nâng cao chất lượng quyết định ở các kỳ họp trước, như: phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp. Yêu cầu các ban HĐND chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân từ khâu chuẩn bị nội dung để nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra. Chỉ bổ sung nội dung ban hành nghị quyết trong năm theo quy định, những vấn đề cấp thiết phục vụ cho sự phát triển KT - XH, QP - AN của địa phương; ban hành văn bản QPPL của HĐND phải đúng quy định, sát thực tiễn và đi vào cuộc sống. Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục chỉ đạo để nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh bằng việc: rà soát hệ thống các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung những nội dung phù hợp với thực tiễn phát triển của địa phương. Cụ thể hóa các chương trình xây dựng nghị quyết của năm ngay từ đầu năm để cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ động thực hiện. Chỉ đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong soạn thảo nghị quyết ngay từ đầu năm. Hàng quý, Thường trực HĐND tỉnh nghe phản ánh của các cơ quan phối hợp soạn thảo nghị quyết để nắm bắt các ý kiến khác nhau và kịp thời cho ý kiến xử lý. Đến hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp, các nội dung cơ bản của việc soạn thảo nghị quyết được bảo đảm, khắc phục tình trạng dự kiến ban hành nội dung nghị quyết phải thay đổi tại kỳ họp; khi chuẩn bị dự thảo nghị quyết thì dự thảo ngay các văn bản hướng dẫn để khi nghị quyết có hiệu lực được triển khai thực hiện ngay.

          Trong hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, cần chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện bảo đảm khoa học, hiệu quả, tập trung vào việc thực hiện nghị quyết HĐND hoặc những vấn đề búc xúc nảy sinh. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát giữa hai kỳ họp về những nội dung cử tri và đại biểu HĐND quan tâm. Hình thức giám sát đa dạng, mở rộng phạm vi, đối tượng giám sát, gắn trách nhiệm của đại biểu HĐND nơi ứng cử, tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc giải quyết những vướng mắc. Tăng cường hoạt động khảo sát, thu thập thông tin trước khi giám sát; tổ chức các buổi làm việc với các cấp, các ngành liên quan để giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần, kéo dài chưa được giải quyết triệt để. Thực hiện chất vấn có minh chứng cụ thể bằng hình ảnh, hiện vật, đặc biệt sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp để làm rõ những vấn đề đại biểu và đông đảo cử tri quan tâm.

          Công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp cũng được chú trọng. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy giúp việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, nâng cao trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực tế để tham mưu, giúp việc đáp ứng yêu cầu hoạt động của cơ quan dân cử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động của HĐND các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

          Với mục tiêu xây dựng HĐND các cấp vững mạnh, toàn diện, thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đòi hỏi sự nỗ lực, trách nhiệm cao của Thường trực, các ban, đại biểu HĐND và đội ngũ cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Nguyễn Văn Trì
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: