Tiếp tục thực hiện tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới

04/05/2015

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước ở làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị nặng nề của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và giáo dục gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến Hồ Chủ tịch ngay từ thời niên thiếu. Với tinh thần yêu nước nồng nàn, với sự sáng suốt về chính trị, Người đã bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước hồi bấy giờ và quyết tâm đi tìm con đường đúng đắn để cứu dân, cứu nước.


Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tháng 6/1911, Người ra nước ngoài, làm nhiều nghề, tham gia cuộc vận động cách mạng của nhân dân nhiều nước, đồng thời không ngừng đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con đường giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa. Người đã đi nhiều nước châu Âu, châu Phi, châu Á; tham gia và có đóng góp vô cùng quan trọng vào phong trào quốc tế cộng sản; xác định và tìm ra đường lối cứu nước đúng đắn. Sau 30 năm bôn ba nước ngoài, Người trở về nước trực tiếp chỉ đạo Cách mạng Việt Nam. Cùng với Trung ương Đảng, Người đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) vang dội địa cầu, miền Bắc được giải phóng nhưng đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai thực hiện âm mưu chia cát lâu dài nước ta, biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới. Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ; lãnh đạo sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Người đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người sáng lập ra Đảng Mácxít-Lêninnít ở Việt Nam, sáng lập ra Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng lập ra các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế. Người là tấm gương sáng của tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng.

Tấm gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng để thế hệ con cháu tiếp tục noi theo, học tập và thực hiện những tư tưởng đạo đức của Người nhất là trong giai đoạn cách mạng mới như hiện nay. Để làm được như vậy, chúng ta cần tập trung vào hai nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người để lại tài sản văn hóa tinh thần to lớn cho dân tộc Việt Nam và thế giới, đó là tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Khi bàn về chủ nghĩa Mác-Lênin, Người khẳng định: Cách mạng Việt Nam trước hết phải có đảng cách mệnh để trong thì vận động dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững thì cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm nòng cốt. Bây giờ học thuyết nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin.

Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã cùng Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin vào điều kiện cụ thể nước ta. Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam giành thắng lợi to lớn. Nước ta từ một sứ thuốc địa nửa phong kiến, nghèo nàn, lạc hậu, đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển, vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, đang phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ, vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, tiến hành công cuộc đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, làm cơ sở quy tụ, xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân tộc. Trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào, chúng ta cũng cần phải kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triền chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thứ hai, Tích cực thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Cấp ủy Đảng các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. Tập trung giới thiệu nội dung Chuyên đề thực hiện Chị thị số 03-CT/TW trong năm 2015: “

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Quan tâm chỉ đạo để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, toàn dân, toàn quân, của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, tạo thành phong trào học tập sâu rộng trong Đảng, trong toàn xã hội. Chú trọng phát hiện, nêu gương các tập thể, cá nhân gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ngày 16/1/2012 “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay: Rà soát việc triển khai, thực hiện các biện pháp sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của các cấp ủy và đảng viên, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Biểu dương các tổ chức, cá nhân có chuyển biến tích cực; thẳng thắn phê bính các tổ chức, cá nhân còn trì trệ, chưa thực hiện đúng tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gây hậu quả xấu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trước mắt, toàn Đảng tập trung chuẩn bị triển khai tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng trong toàn Đảng. Mỗi cấp ủy Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng các văn kiện, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tổng hợp: Nam Dương

Các tin đã đưa ngày: