Lịch làm việc của Sở Ngoại Vụ

Tuần trước Tuần thứ 28 năm 2022
(Từ ngày: 04/07/2022 - Đến ngày: 10/07/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 04/07/2022
Thứ ba 05/07/2022
Thứ tư 06/07/2022
Thứ năm 07/07/2022
Thứ sáu 08/07/2022
Thứ bảy 09/07/2022
Chủ nhật 10/07/2022