Quy định về việc cấp hộ chiếu công vụ

02/11/2011

Đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, bao gồm :

1-     Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương;
2-     Công chức trong các cơ quan nhà nước quy định tại điều 2 nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ. Cụ thể : Là công dân Việt Nam, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước quy định tại điểm b, điểm c, điểm e, khoản 1 điều 1 của pháp lệnh Cán bộ, công chức, làm việc trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội sau đây:
-         Văn phòng Quốc hội;
-         Văn phòng Chủ tịch nước;
-         Các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;
-         Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp;
-         Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;
-         Đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân;
-         Bộ máy giúp việc thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.
3-     Công chức dự bị được quy định tại Điều 2 Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ. Cụ thể : Là công dân Việt Nam, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, được tuyển dụng để bổ sung cho đội ngũ cán bộ, công chức quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003. Công chức dự bị được phân công làm việc có thời hạn tại các cơ quan, tổ chức sau đây :
-         Văn phòng Quốc hội;
-         Văn phòng Chủ tịch nước;
-         Toà án nhân dân các cấp;
-         Viện Kiểm sát nhân dân các cấp;
-         Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-         Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
-         Bộ máy giúp việc thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
-         Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
4-     Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước được quy định tại điều 2 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chỉnh phủ. Cụ thể :
Viên chức nói tại Nghị định này là công dân Việt Nam, trong biên chế, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được quy định tại điểm d khoản 1 điều của pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003 hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật.
5-     cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã, phường, thị trấn được quy định tại Điều 2 Nghị định 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ cụ thể như sau :
     - Bí thư, phó bí thư, thường trực Đảng uỷ ( không có Phó bí thư chuyên trách)
Bí thư, phó bí thư chi bộ ( không có Đảng uỷ xã ). Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; UBND; Chủ tịch UBMTTQ, Bí thư đoàn thanh niên, Chủ tịch hội phụ nữ, Chủ tịch hội nông dân và hội cựu chiến binh
     - Trưởng công an xã, chỉ huy trưởng quân sự, văn phòng - thống kê; Địa chính-xây dựng; tài chính – kinh tế; tư pháp - hộ tịch; văn hoá – xã hội.
Các tin đã đưa ngày: