Cách Mạng Tháng Tám Năm 1945: Mốc Son Chói Lọi Trong Dòng Chảy Lịch Sử

01/09/2020

Cách đây 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 20 triệu người dân Việt Nam đã đứng lên khởi nghĩa, làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.

Cách mạng Tháng Tám là một mốc son chói lọi, môt bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của dân tộc.

Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam được tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã vạch ra nhiệm vụ tiến hành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, xây dựng chế độ dân chủ cộng hoà. Đảng đã lãnh đạo, liên tục phát động các cao trào đấu tranh 1930 - 1931, 1936 - 1939, 1939 - 1945. Đó là những cuộc tập dượt để tiến tới cuộc cách mạng toàn dân.

Giữa tháng Tám 1945, các điều kiện của cuộc tổng khởi nghĩa đã chín muồi, thời cơ cách mạng đã tới. Ngày 13/8, được tin phát xít Nhật sắp đầu hàng đồng minh, bọn Nhật và bè lũ tay sai ở Việt Nam hoang mang cực độ, chớp lấy thời cơ, Đảng đã quyết định tổng khởi nghĩa. Quốc dân đại hội họp trong hai ngày 16 và 17/8 ở Tân Trào (Tuyên Quang) dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hồ Chí Minh, thông qua Lệnh tổng khởi nghĩa và 10 chính sách lớn của Việt Minh. Quốc dân đại hội đã bầu ra Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam, do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Hàng chục triệu quần chúng đã đồng loạt nổi dậy khắp nông thôn và thành thị ở 65 tỉnh, thành trong đó các cuộc khởi nghĩa ở đô thị - đặc biệt ở Hà Nội – 19/8, Sài Gòn – 25/8, Huế - 23/8 đóng vai trò quyết định. Từ ngày 14 đến 28/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi khắp nơi trong cả nước. Ngày 2/9, tại vườn hoa Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và trịnh trọng khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập".

Ngày 19/8/1945, Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, các lực lượng quần chúng cách mạng đánh chiếm Bắc Bộ Phủ

Cách mạng Tháng Tám thành công là thành quả của quá trình đấu tranh lâu dài, là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỉ tại Việt Nam, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngàn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người tự do, người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Lần đầu tiên, đất nước Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới; mở ra mối quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới với tư cách và vị thế của một quốc gia - dân tộc có độc lập, có chủ quyền. Thắng lợi vĩ đại này cũng đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là nguồn cổ vũ lớn lao để nhân dân ta kiên cường đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà sau này.

Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám mang ý nghĩa quốc tế to lớn

Đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi là tấm gương, là nguồn cổ vũ cho các quốc gia - dân tộc đang mất độc lập tự do ở châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh, nhất là các nước láng giềng noi theo.

Trải qua quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài gian khổ, dân tộc Việt Nam đã giải đáp cho câu hỏi lớn mà phong trào giải phóng dân tộc đặt ra. Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã khẳng định một chân lý: Một dân tộc dù nhỏ bé, nhưng đoàn kết một lòng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản, sẽ giành thắng lợi trước bất kỳ kẻ thù xâm lược nào, dù chúng lớn mạnh đến đâu.

Trước tấm gương tích cực của Việt Nam, phong trào giải phóng dân tộc tại các nước bị áp bức và nô dịch trên thế giới đã có những bước tiến vô cùng mạnh mẽ và không gì có thể ngăn cản nổi xu thế độc lập, tự do. Trong vòng 20 năm kể từ Cách mạng tháng Tám đến giữa những năm 60, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Myanmar, Ai Cập, Cuba… hàng chục quốc gia ở khắp châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh… lần lượt đứng lên đấu tranh giành độc lập.

Tất cả những điều đó đã cho thấy, cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử Việt Nam, mà còn có tầm vóc to lớn trong tiến trình lịch sử thế giới, mở đầu cho thời kỳ tan rã không gì cứu vãn nổi của chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Thời gian đã lùi xa nhưng tầm vóc ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị. Đó là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử của dân tộc ta, một dấu mốc lớn trên con đường phát triển trong suốt chiều dài mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Tổng hợp: Thanh Tú

 

Các tin đã đưa ngày: