bt27.jpg

Bản tin số 27 (01/03/2013)

Bản tin số 27
bt261.jpg

Ban tin so 26 (01/03/2013)

Bản tin số 26
bt25.jpg

Ban tin so 25 (01/03/2013)

Bản tin số 25

Thông tin đối ngoại góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (19/01/2013)

Trước bối cảnh toàn cầu hóa, vì mục tiêu hội nhập và phát triển, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã nêu rõ: “Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”. Để thực hiện nhiệm vụ đó, cùng với việc “triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại” thì việc “đẩy mạnh công tác văn hóa – thông tin đối ngoại, góp phần tăng cường sự hợp tác, tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước” được Đảng ta đặc biệt chú trọng, làm cho bạn bè thế giới hiểu rõ hơn về công cuộc đổi mới, về đất nước và con người Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển.
bt24.jpg

Bản tin số 24 (05/09/2012)

Ban tin số 24

Bản tin số 23 (17/07/2012)

Bản tin đối ngoại số 23
Các tin đã đưa ngày: