Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021

25/01/2021

Ngày 19/01/2021, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 21/ KH-SNgVvề việc Kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021, với một số nội dung như sau:

1. 100% các TTHC được công bố công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác trên hệ thống phần mềm của Sở và của tỉnh

2. Nâng cao chất lượng công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC.

3. 100% TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

4. Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm soát TTHC.

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về kiểm soát quy trình TTHC, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

6. Xử lý và giải quyết kịp thời những phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến TTHC của Sở Ngoại vụ.

Kế hoạch này được ban hành nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Ngoại vụ.

Hiện nay, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đang cung cấp 07 thủ tục hành chính, bao gồm:

(Vui lòng nhấn vào từng thủ tục để tham khảo quy trình thực hiện)

Tổng hợp: Cao Vân

 

Các tin đã đưa ngày: