Tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thư 5, Quốc hội khoá XIV.

06/08/2018

Tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thư 5, Quốc hội khoá XIV.

Các tin đã đưa ngày: