Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam

19/10/2018

Ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ban hành, đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam.

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Chính vì vậy, xuất phát từ tư tưởng của Người, 66 năm sau vào tháng 6/2012, Quốc hội đã lựa chọn ngày 9/11 làm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” gọi tắt là “Ngày Pháp luật”.

Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội. Từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp. Ở nước ta, ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta. Hiến pháp 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Theo đó, hàng năng ngày Pháp luật 9/11 đều được tổ chức với các ý nghĩa: Tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đồng thời đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Ngày 9/11 được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Nhắc nhở, giáo dục họ ý thức tôn trọng pháp luật để không chỉ là một ngày mà phấn đấu sẽ là ba trăm sáu mươi lăm ngày trong một năm, mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, thực hiện khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. 

Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật - một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị các cấp, các ngành với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và của xã hội. 

Trong những năm qua, việc thực hiện Ngày Pháp luật đã được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tích cực hưởng ứng, triển khai nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở tiếp tục tăng cường trách nhiệm về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về Ngày Pháp luật; bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan; gắn giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và bồi dưỡng, rèn luyện ý thức tự giác, tự nguyện, tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Hàng năm, Sở Ngoại vụ đều tích cực triển khai các văn bản về thực hiện Ngày Pháp luật của cấp trên và ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện Ngày Pháp luật tại cơ quan; tổ chức thực hiện các nội dung phổ biến trong tuần lễ cao điểm, tháng cao điểm thực hiện Ngày Pháp luật hàng năm; tích cực tuyên truyền pháp luật trên Bản tin Đối ngoại và Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử của Sở. Đưa hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật thành hoạt động thường xuyên của mỗi phòng, mỗi Chi bộ trực thuộc Sở nhằm kịp thời quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Việc triển khai Ngày Pháp luật tại Sở Ngoại vụ đang được nâng lên qua từng năm phát động. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật góp phần nâng cao năng lực quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nâng cao vai trò của phát luật.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Ngoại vụ tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc xây dựng lối sống, làm việc theo pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong xã hội.

Tổng hợp: Nguyễn Luyện

 

Các tin đã đưa ngày: