Những thành công bước đầu của Ngoại giao Văn hoá ở Việt Nam

26/08/2011

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu sắc hiện nay, bên cạnh những thành tựu quan trọng đạt được sau hơn 25 năm đổi mới về chính trị và kinh tế, Ngoại giao Văn hóa Việt Nam cũng đã bước đầu đạt được một số kết quả nổi bật, góp phần củng cố vững chắc hơn nữa vào chiến lược Ngoại giao toàn diện của Việt Nam. Thành công trước hết của các hoạt động Ngoại giao Văn hóa trong những năm qua là đã tạo được một bước chuyển biến cơ bản trong nhận thức và hành động của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các cấp, các ngành, trong và ngoài nước về sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác này. Ngoại giao Văn hoá được xác định là nhiệm vụ không chỉ của riêng Bộ Ngoại giao hay Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, mà là của mọi cơ quan từ Trung ương đến địa phương và của toàn xã hội.

Ngoại giao Văn hóa vừa qua đã hỗ trợ tích cực Ngoại giao Chính trị và Ngoại giao Kinh tế cũng như công tác về người Việt Nam ở nước ngoài thông qua việc lồng ghép xây dựng các chương trình văn hóa nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hoá Việt Nam trong các hoạt động Ngoại giao cấp cao, các chuyến thăm hữu nghị chính thức của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đến các nước khác và các chuyến thăm của lãnh đạo các nước đến Việt Nam.

Công tác quảng bá hình ảnh đất nước còn được đẩy mạnh thông qua việc tôn vinh danh nhân văn hoá của dân tộc như: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương... và đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện nay, các hoạt động tôn vinh Bác Hồ đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Mê -hi-cô, ở Trường Trung học số 14 ở Ulanbato, Mông Cổ; gắn biển lưu niệm việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống tại Vladivostok...

Ngoại giao Văn hóa cũng đã đóng góp tích cực vào việc vận động UNESCO công nhận các di sản văn hóa ở Việt Nam. Đến nay, nhiều giá trị di sản của Việt Nam được công nhận là Di sản thế giới như Di tích cố đô Huế, Vịnh Hạ Long, Đô thị cổ Hội An, Di tích Mỹ Sơn... Liên tiếp 2 năm, 2009 và 2010 chúng ta đã vận động thành công để UNESCO công nhận 2 hồ sơ “Cù lao Chàm - Hội An” và “Mũi Cà Mau” là khu dự trữ sinh quyển thế giới, “Hát ca trù” và “Dân ca quan họ Bắc Ninh” là di sản văn hoá phi vật thể của thế giới và đặc biệt là “Mộc bản Triều Nguyễn” và “Bia Tiến sỹ Văn Miếu thời Lê - Mạc” đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới.

Một trong những hoạt động quảng bá hiệu quả đó là thông qua việc phát huy mạnh mẽ vai trò của đoàn ngoại giao ở Việt Nam và vai trò của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Với chức năng là cầu nối cho quan hệ của các nước ở Việt Nam, Đoàn Ngoại giao và nhất là các Đại sứ /Trưởng cơ quan đại diện của nước ngoài ở Việt Nam đã có dịp tìm hiểu kỹ hơn về văn hoá và truyền thống của đất nước ta, của các địa phương, các dân tộc khi tham gia các hoạt động Ngoại giao Văn hóa tại các địa phương và giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam tại các nước quê hương của họ.

Việc tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế nhằm xây dựng và hoàn chỉnh chiến lược Ngoại giao Văn hoá của đất nước đã nhận được sự quan tâm đặc biệt trong năm qua. Nhiều đề tài nghiên cứu, nhiều cuộc tọa đàm, hội nghị, hội thảo đã được tổ chức và thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà ngoại giao, nhà văn hoá, các chuyên gia, lãnh đạo các Bộ, Ngành, địa phương, Ngoại giao đoàn và doanh nghiệp. Bên cạnh đó từ việc phối hợp tổ chức các hoạt động Ngoại giao Văn hóa với các nước, chúng ta đã tiếp thu được kinh nghiệm và mô hình, cách thức tổ chức các hoạt động Ngoại giao Văn hoá, ví dụ như các sự kiện lễ hội hoa Anh Đào của Nhật Bản, lễ hội đường phố của Đan Mạch. Ngoại giao Văn hoá không còn được hiểu đơn giản mà đã được nhìn nhận là một mục tiêu quan trọng của chiến lược tổng thể về đối ngoại, bộ phận cấu thành của chiến lược Ngoại giao toàn diện và là sức mạnh để nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Cùng với việc tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, chúng ta cũng đấu tranh chống lại những tư tưởng văn hoá độc hại từ bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam, bác bỏ lại các luận điệu xuyên tạc của thế lực phản động.

Hành lang pháp lý cho Ngoại giao Văn hoá cũng tiếp tục được xây dựng và củng cố thông qua việc Quốc hội ban hành Luật Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế “Ngày Việt Nam ở nước ngoài”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác Ngoại giao Văn hoá và ký kết các hiệp định, thỏa thuận hợp tác quốc tế về văn hóa tạo ra xung lực mới cho ngoại giao Việt Nam trên tiến trình hội nhập quốc tế. Một số đề án quan trọng như “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, ở nước ngoài” và “Tuyên truyền, vận động UNESCO công nhận Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa thế giới” đã được Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ thông qua cũng là cơ sở quan trọng để đẩy mạnh công tác thống nhất quản lý đối ngoại và phối hợp triển khai hoạt động Ngoại giao Văn hóa.

Những năm qua Ngoại giao Văn hóa cũng đóng góp tích cực cho việc hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài duy trì bản sắc và văn hóa truyền thống của dân tộcN, ổn định và hội nhập với nước sở tại.

            Trong thời gian tới, khi hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế và văn hoá vẫn tiếp tục là mối quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế, công tác Ngoại giao Văn hoá của Việt Nam sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Chúng ta có thế tin tưởng trong tương lai gần, công tác Ngoại giao Văn hóa sẽ là một trong những hoạt động trọng tâm của nền Ngoại giao toàn diện, hiện đại của Việt Nam, đóng góp vào việc quảng bá hiệu quả hình ảnh một đất nước Việt Nam tươi đẹp, thân thiện và giàu tiềm năng đến bạn bè quốc tế.

Các tin đã đưa ngày: