Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/07/2011 của Ban Bí thư

01/09/2011

Ngày 19/07/2011, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/07/2011 của Ban Bí thư về Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đồng chí Trương Tấn Sang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị,

Thường trực Ban Bí thư với các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã nghe Báo cáo của Ban Đối ngoại TW tổng kết 17 năm thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20/9/1994 của Ban Bí thư (khóa VII) về đổi mới và tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, nghe giới thiệu, phổ biến nội dung Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/07/2011 của Ban Bí thư về Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW ngày 19/7/2011 của Ban Đối ngoại Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị 04 CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư.
Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương khẳng định: sau 17 năm thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20/09/1994 của Ban Bí thư (khóa VII) về Đổi mới và tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác đối ngoại nhân dân đã góp phần tích cực vào việc giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế, xây dựng lòng tin và uy tín của nước ta trên trường quốc tế, xây dựng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đối ngoại nhân dân đã cùng đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Trước tình hình và nhiệm vụ của giai đoạn mới, nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân, Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể nhân dân cần tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại nhân dân, quán triệt và thực hiện tốt 2 quan điểm, 3 mục tiêu và 9 nhiệm vụ đã được đề cập trong Chỉ thị./.

Các tin đã đưa ngày: