Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ năm 2010

17/08/2011

Theo kế hoạch nghiệm thu các đề tài khoa học và công nghệ của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010, ngày 23/11/2010, Hội đồng KH &CN tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài “Đánh giá hiệu quả các chương trình viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trong những năm gần đây; giải pháp về tăng cường quản lý và đẩy mạnh xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” do Thạc sỹ Đào Xuân Hiền, Giám đốc Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc làm chủ đề tài!

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Công nghệ tỉnh,

Giám đốc Sở KH &CN đánh giá, tổng kết kết quả đề tài

Đề tài tập trung phân tích cơ sở lý luận về công tác viện trợ PCPNN, vai trò của nguồn vốn viện trợ PCPNN đối với sự phát triển KT -XH của đất nước, của tỉnh; khảo sát nghiên cứu việc quản lý, hiệu quả tác động của các chương trình, dự án đến các đối tượng thụ hưởng và sự phát triển KT -XH của tỉnh; đánh giá thực trạng việc thực hiện các chương trình, dự án viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007-2009, công tác vận động viện trợ PCPNN và quá trình tổ chức chỉ đạo của tỉnh; đề xuất các nhóm giải pháp nhằm tăng cường quản lý có hiệu quả nguồn vốn viện trợ PCPNN và đẩy mạnh công tác xúc tiến vận động viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh.

            Thay mặt Hội đồng KH &CN tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề tài có ý nghĩa về mặt khoa học cũng như kinh tế, xã hội; đã đi sâu nghiên cứu một cách hệ thống về công tác viện trợ PCPNN trên thế giới, ở trong nước và tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành về vai trò vị trí của công tác viện trợ PCPNN trong quá trình phát triển KT -XH.

Các tin đã đưa ngày: