CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG

27/04/2020

Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa. Cho nên,toàn thể đồng chí ta phải thảo luận kỹ càng các đề án và đóng góp ý kiến dồi dào, để đảm bảo Đại hội thành công thật tốt đẹp.

Hồ Chí Minh, NXB CTQG, H.2011, tập 12, trang 545.

Trong dịp chuẩn bị Đại hội Đảng, các đảng viên và Chi bộ cần phải kết hợp chặt chẽ với công tác khác của mình.

Sách đã dẫn (Sđd), tập 12, trang 544.

Thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng là một dịp học tập tiến bộ. Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ cần căn cứ vào những văn kiện đó, liên hệ với công tác thực tế của mình, để nâng cao tư tưởng, ý thức tổ chức và kỷ luật, đồng thời đẩy mạnh công tác tiến bộ hơn nữa.

Sđd, tập 12, trang 613.

Phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình; phải gom góp ý kiến của đảng viên để giúp đỡ Trung ương chuẩn bị Đại hội Đảng cho thật tốt.

Sđd, tập 12, trang 544.

Với niềm phấn khởi của toàn Đảng và toàn dân, chúng ta quyết hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch ba năm và chuẩn bị tốt để tiến sang kế hoạch năm năm mà Đại hội đã đề ra.

Sđd, tập 12, trang 688.

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: