Số kí hiệu 20-NQ/TW
Trích yếu Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 31/10/2012
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 31/10/2012
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm