Số kí hiệu 76-KL/TW
Trích yếu Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/06/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 04/06/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm