Sign In
Document

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NGOẠI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC

Vinh Phuc Department of Foreign Affairs

 

Ngày 1/2/2005, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 28 ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm triển khai Quy chế 101 của Bộ Chính trị về quản lý thống nhất động đối ngoại. Qua hơn 6 năm triển khai, Quyết định 28 đã phát huy vai trò tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả quản lý đối ngoại ở các địa phương. Tuy nhiên, do yêu cầu đối ngoại ngày càng cao trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, công tác quản lý đối ngoại tại địa phương theo Quyết định 28 vẫn còn một số hạn chế. Đồng thời, việc Bộ Chính trị ban hành Quy chế 295 năm 2010 thay thế Quy chế 101 năm 2004, nhiều chủ trương, văn bản mới ra đời liên quan đến quản lý các lĩnh vực đối ngoại khác nhau như ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, tuyên truyền đối ngoại, v.v... và đặc biệt là Đại hội Đảng XI thông qua chủ trương “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn bản mới với tầm bao quát rộng hơn, quy định rõ ràng hơn thay cho Quyết định 28 để đáp ứng yêu cầu thống nhất quản lý đối ngoại ở các địa phương trong tình hình mới./.