Điều kiện và thủ tục xin nhập Quốc tịch Việt Nam

04/10/2011

Điều kiện và thủ tục xin nhập Quốc tịch Việt Nam

1. Điều kiện để người nước ngoài xin nhập Quốc tịch Việt Nam (Điều 20 Luật Quốc tịch Việt Nam, điều 9 Nghị định số 104/1998/NĐ-CP)

1.1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu đủ các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Tuân thủ hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam.

- Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng xã hội Việt Nam.

- Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên.

- Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

1.2. Công dân nước ngoài được nhập quốc tịch Việt Nam thì không cần giữ quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt do Chủ tịch nước quyết định.

1.3. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam không được nhập Quốc tịch Việt Nam nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

2. Trong trường hợp được miễn, giảm điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam (Khoản 2, Điều 20, 1998 và khoản 1, Điều 9, Nghị định số 104/1998/NĐ-CP).

2.1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có đủ các điều kiện quy định tại phần 1.1 nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

- Người có chồng, vợ, cha mẹ hoặc con là công dân Việt Nam; người có Huân chương, Huy chương, danh hiệu cao quý do Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, Chính phủ lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng hoặc có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, thì được giảm 02 năm về điều kiện thời gian thường trú liên tục ở Việt Nam và được miễn các điều kiện về biết tiếng Việt và khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

- Trong trường hợp cá biệt, khi việc nhập quốc tịch Việt Nam của người nước ngoài sẽ có lợi đặc biệt cho sự phát triển kinh tế, xã hội, khoa học, an ninh quốc phòng của nước CHXHCN Việt Nam, thì được miễn các điều kiện về thời gian thường trú liên tục ở Việt Nam và được miễn các điều kiện về biết tiếng Việt và khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

2.2. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam (Điều 8, Nghị định số 104/1998/NĐ-CP).

- Người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam phải làm đơn theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định. Kèm theo đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có các giấy tờ sau:

a. Bản sao Giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế, kể cả của con chưa thành niên, nếu đồng thời xin nhập quốc tịch cho người đó.

b. Bản khai Lý lịch do Bộ Tư pháp quy định.

c. Phiếu xác nhận lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nơi đương sự thường trú cấp, trong trường hợp đương sự không thường trú ở Việt Nam thì nộp phiếu xác nhận lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước mà đương sự là công dân hoặc thường trú cấp.

d. Giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt, bao gồm cả hiểu biết về văn hoá, lịch sử và pháp luật của Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp.

đ. Giấy xác nhận về thời gian đã thường trú liên tục ở Việt Nam do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) nơi đương sự thường trú cấp nếu trước đây đương sự thường trú ở địa phương khác, thì cần phải có giấy xác nhận về thời gian đã thường trú do UBND cấp xã của địa phương đó cấp.

e. Giấy xác  nhận về chỗ ở, việc làm, thu nhập hợp pháp hoặc tình trạng tài sản tại Việt Nam do UBND cấp xã nơi đương sự thường trú cấp.

g. Bản cam kết về việc từ bỏ quốc tịch nước ngoài (nếu có) khi được phập Quốc tịch Việt Nam.

Trường hợp mặc nhiên mất quốc tịch nước ngoài khi được nhập quốc tịch Việt Nam thì bản cam kết trên được thay bằng giấy xác nhận của Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước mà đương sự là công dân về việc pháp luật nước đó quy định mặc nhiên mất quốc tịch trong trường hợp này.

Trong trường hợp đặc biệt, khi người xin nhập quốc tịch Việt Nãmin giữ quốc tịch nước ngoài của họ, thì không cần phải nộp giấy tờ theo quy định tại điểm này, nhưng phải làm đơn xin giữ quốc tịch nước ngoài theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định, trong đơn phải nêu rõ lý do xin giữ quốc tịch và cam kết việc giữ quốc tịch nước ngoài không cản trở việc thực hiện quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam.

- Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam, tên gọi phải được ghi rõ trong đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam.

- Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam và các giấy tờ kèm theo của người nước ngoài thường trú tại Việt Nam phải được lập thành 04 bộ hồ sơ; đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam trong trường hợp cá biệt khi việc khi việc nhập quốc tịch Việt Nam của người nước ngoài sẽ có lợi đặc biệt cho sự phát triển kinh tế, xã hội, khoa học, an ninh quốc phòng của nước CHXHCN Việt Nam thì chỉ cần lập thành 03 bộ hồ sơ. Người được miễn, giảm điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam thì không phải nộp các giấy tờ tương ứng quy định trên đây, nhưng phải nộp các giấy tờ chứng minh phù hợp với các điều kiện được miễn, giảm.

Thủ tục, trình tự và thời hạn giải quyết xin nhập quốc tịch Việt Nam được quy định rõ tại Điều 10, 11, 12 Nghi định 104/1998/NĐ-CP.

 

Các tin đã đưa ngày: