Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam

04/10/2011

Theo điều 21 Luật Quốc tịch năm 1998, người đã mất quốc tịch Việt nam (theo quy định tại điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam 1998), thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

+ Xin hồi hương về Việt Nam.

+ Có vợ, chồng, con, cha, mẹ là công dân Việt Nam.

+ Có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

+ Có lợi cho Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam không được trở lại quốc tịch Việt Nam nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia Việt Nam.

Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam (Điều 13, Nghị định số 104/1998/NĐ-CP):

Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải làm đơn theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định. Kèm theo đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải có các giấy tờ sau đây:

+ Bản khai lý lịch theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định.

+ Phiếu xác nhận lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà đương sự là công dân hoặc thường trú cấp.

+ Giấy tờ hoặc tài liệu chứng minh đương sự đó từng có quốc tịch Việt Nam.

+ Ngoài các giấy tờ quy định trên, đương sự cần phải nộp một trong các giấy tờ sau:

- Giấy xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam hoặc Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài về việc đương sự đó nộp đơn xin hồi hương về Việt Nam.

- Giấy tờ hoặc tài liệu chứng minh đương sự có vợ, chồng, con, cha, hoặc mẹ là công dân Việt Nam.

- Giấy tờ hoặc tài liệu chứng minh đương sự đó được Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng huân chương, huy chương, danh hiệu cao quý hoặc xác nhận đương sự đó có công lao dặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

- Giấy tờ hoặc tài liệu chứng minh việc trở lại quốc tịch Việt Nam của đương sự sẽ có lợi cho sự phát triển kinh tế, khoa học, an ninh quốc phòng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải lấy lại tên Việt Nam trước đây và ghi rõ trong đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam; nếu muốn thay đổi tên thì phải nêu rõ lý do.

- Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam và các giấy tờ kèm theo của người thường trú tại Việt Nam phải được lập thành 04 bộ hồ sơ, thường trú ở nước ngoài phải được lập thành 03 bộ hồ sơ.

- Người xin nhập, xin thôi, xin trở lại quốc tịch Việt Nam nếu cư trú ở trong nước thì nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó cư trú, nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ tại Cơ quan ngoại giao, lãnh sự Việt Nam theo phạm vi địa bàn mà cơ quan đó phụ trách.

Thủ tục, trình tự và thời hạn giải quyết xin trở lại quốc tịch Việt Nam được quy định rõ tại điều 22, 23, 24 Nghị định số 104/1998/NĐ-CP.

 

Các tin đã đưa ngày: