Nhật ký đối ngoại tháng 10/2016 (29/11/2016)

I. ĐOÀN RA: Trong tháng 10/2016 có 20 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 15 lượt sử ngân sách tỉnh, 05 lượt kinh phí do nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh tài trợ.

Nhật ký đối ngoại tháng 9/2016 (07/10/2016)

I. ĐOÀN RA: Trong tháng 9/2016 có 43 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 22 lượt sử dụng ngân sách tỉnh hỗ trợ, 16 lượt kinh phí do nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh tài trợ, 05 lượt kinh phí do cá nhân tự chi trả.

Nhật ký đối ngoại tháng 8/2016 (27/09/2016)

I. ĐOÀN RA: Trong tháng 8/2016 có 08 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 01 lượt sử ngân sách tỉnh hỗ trợ, 06 lượt kinh phí do nước ngoài và các cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh tài trợ, 01 lượt kinh phí do cá nhận tự chi trả.

Nhật ký đối ngoại tháng 7/2016 (01/08/2016)

I. ĐOÀN RA THÁNG 7/2016: Trong tháng 07/2016 có 61 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 12 lượt sử dụng ngân sách tỉnh, 05 lượt kinh phí do nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh tài trợ, 44 lượt kinh phí do cá nhân tự chi trả.

Nhật ký đối ngoại tháng 6/2016 (01/07/2016)

I. ĐOÀN RA: Trong tháng 6/2016 có 18 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 03 lượt sử dụng ngân sách tỉnh, 04 lượt kinh phí do nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh tài trợ, 11 lượt kinh phí do cá nhân tự chi trả.

Nhật ký đối ngoại tháng 5/2016 (03/06/2016)

I. ĐOÀN RA Trong tháng 5/2016 có 8 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài. II. ĐOÀN VÀO Trong tháng 5/2016 có 36 lượt khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể: 1. Ngày 5/5/2016, Đoàn gồm 03 người của Tổ chức Gret (Cộng hòa Pháp) do ngài Pierre Jacquemot - Chủ tịch Gret tại Paris (Cộng hòa Pháp) tham dự Hội thảo “Giới thiệu và khởi động dự án Quản lý rác thải khu vực nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc” tại Nhà khách Đầm Vạc. 2. Ngày 11/5/2016, ông MONAGHAN PAUL, quốc tịch: Ireland vào làm việc tại Trường Tiểu học Hùng Vương và Trạm Y tế phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để giám sát quá trình thu mẫu phân và các xét nghiệm tại thực địa thuộc chương trình đánh giá thực trạng nhiễm giun sán ở học sinh tiểu học.

Nhật ký đối ngoại tháng 4/2016 (04/05/2016)

ĐOÀN RA THÁNG 4/2016 Trong tháng 4/2016 có 37 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 24 lượt sử dụng ngân sách tỉnh, 08 lượt kinh phí do nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh tài trợ, 5 lượt kinh phí do cá nhận tự chi trả.

Nhật ký đối ngoại tháng 3/2016 (04/04/2016)

I. ĐOÀN RA THÁNG 03/2016: Trong tháng 03/2016 có 12 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 01 lượt kinh phí do nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh tài trợ, 11 lượt kinh phí do cá nhận tự chi trả.

Nhật ký đối ngoại tháng 01 và tháng 02 năm 2016 (10/03/2016)

ĐOÀN RA THÁNG 01 & 02: Trong tháng 01 và tháng 02/2016 có 05 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 04 lượt sử dụng ngân sách tỉnh, 01 lượt kinh phí do nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh tài trợ

Nhật ký đối ngoại 11&12/2015 (06/01/2016)

ĐOÀN RA: Trong tháng 11&12/2015 có 99 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 03 lượt kinh phí do nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh tài trợ, 96 lượt tự túc kinh phí.
Các tin đã đưa ngày: