Chi tiết album ảnh

Hội nghị vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài tại Vĩnh Phúc