Số kí hiệu 01-HD/BTGĐUK
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ Ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025.
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 24/09/2021
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm